องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก

 

>>> ประวัติความเป็นมา  จากคำบอกเล่าจากคนเฒ่า คนแก่ ในตำบล กล่าวแตกต่างกันเป็น ๒ เรื่อง   คือ

๑.       สมัยก่อนเขตตำบลสิบเอ็ดศอก นี้เป็นเขตตำบลสนามจันทร์ และด้วยมีการขุดลอกขึ้น โดยประชาชน ร่วมแรง ร่วมใจกัน  กำหนดความกว้าง ๑๒  ศอก หรือ ๓ วา แต่เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น เจ้าของที่ดินให้ที่จำกัด จึงทำให้ขุดได้ความกว้างแค่  ๑๑  ศอก  เท่านั้น และต่อมามีการเปลี่ยนแปลง ก็เรียกขาน กันว่าหมู่บ้านคลองสิบเอ็ดศอก พอมีการแบ่งเขตตำบลขึ้นชาวบ้านจึง ขนานนามตำบลนี้ว่า ตำบลสิบเอ็ดศอก ต่อจากนั้นมา

๒.     อีกกระแสเล่าขานกันว่า สมัยก่อนมีจระเข้ใหญ่ อาศัยอยู่ในคลอง เขตตำบลนี้ ต่อมาจระเข้ใหญ่ดังกล่าวได้ตายลง ชาวบ้านจึงได้นำขึ้นมาและวัดความยาวได้ ๑๑ ศอก พอดี และช่วยกันฝังจระเข้ใหญ่นั้นพร้อมตั้งศาลเพียงตาให้ พอมีการแบ่งเขตตำบล ชาวบ้านจึงขนานนามตำบลว่าตำบลสิบเอ็ดศอก

 

>>> ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลสิบเอ็ดศอก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒   เลขที่  ๗๒/๘  อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านโพธิ์ ห่างจากอำเภอประมาณ  ๕  กิโลเมตร มีเส้นทางการติดต่อกับอำเภอจำนวน  ๑ เส้นทาง  การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง และรถประจำทางผ่านด้านถนนสายฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม  ทำให้การเดินทางถึง  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

>>> เนื้อที่

พื้นที่ตำบล             จำนวน                   ๒๐.๘๘  ตารางกิโลเมตร

พื้นที่การเกษตร    จำนวน                   ๔,๕๐๐   ไร่

 

>>> ภูมิประเทศ  อาณาเขตของตำบล คือ

ทิศเหนือ                 จด           เขต ต.ดอนทราย  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

ทิศใต้                      จด           เขตอำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

                ทิศตะวันออก        จด           เขต ต.คลองขุด  และ ต.แหลมประดู่ อ. บ้านโพธิ์  จ. ฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก           จด           เขต ต.หนองบัว  และ ต.หนองตีนนก  อ. บ้านโพธิ์  จ. ฉะเชิงเทรา

                ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก   มีลักษณะภูมิประเทศเป็น  ที่ราบลุ่มกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ  ๕-๗  เมตร  พื้นที่เหมาะแก่การเกษตร    ซึ่งปัจจุบันการทำไร่  ทำนาลดน้อยลงประชาชนหันมาเลี้ยงกุ้ง  เลี้ยงปลากันมาก

 

>>> จำนวนหมู่บ้าน  ๕ หมู่บ้าน 

๑.       หมู่ที่  ๑  บ้านหนองตับปอ      นายสุพรรณ  ทองอ่วม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

๒.    หมู่ที่  ๒  บ้านสามกอ               นายมาโนช  บุญเพ็ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒

๓.    หมู่ที่  ๓  บ้านหนองหน้าบ้าน     นายธงชัย  บุญมา  กำนันตำบลสิบเอ็ดศอก

๔.      หมู่ที่  ๔  บ้านดอนควายโทน     นายสำรวม  วงษ์พยัคฆ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔

๕.     หมู่ที่  ๕  บ้านหนองแบน            นายไพโรจน์  บุญสม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕

 

>>> ประชากร

๑.       หมู่ที่  ๑  บ้านหนองตับปอ  ประชากร  ชาย  290  คน  หญิง  313  คน  รวม   603   คน

๒.     หมู่ที่  ๒  บ้านสามกอ  ประชากร  ชาย  415 คน  หญิง  439  คน  รวม   854   คน

๓.      หมู่ที่  ๓  บ้านหนองหน้าบ้าน  ประชากร  ชาย  473  คน  หญิง 545  คน  รวม 1,018  คน

๔.      หมู่ที่  ๔  บ้านดอนควายโทน  ประชากร  ชาย  314 คน  หญิง  338  คน  รวม  652   คน

๕.     หมู่ที่  ๕  บ้านหนองแบน  ประชากร  ชาย  364  คน  หญิง  385  คน   รวม  749    คน

 

-  จำนวนครัวเรือน   1,136  ครัวเรือน

-  ประชากร ชาย  1,856  คน  หญิง  2,020  คน  รวมทั้งสิ้น  3,876 คน

****ข้อมูล ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2563****