องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

โครงสร้างพื้นฐานมาก่อน   เกษตรกรเป็นสุข

พัฒนาองค์กร  นำพาการเรียนรู้  ประชาชนมีส่วนร่วม

 

กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

 

กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามเป้าหมาย   และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   ดังนี้

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  ได้กำหนดแนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกตามเป้าหมาย   และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   โดยจัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  แบ่งออกเป็น    ด้าน คือ

๑.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๒.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.      ยุทศศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  การท่องเที่ยวและการขนส่ง

๖.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี