องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นายปิยะ ปินะถา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
   
นางสาวรัชดาภรณ์ บุญหนุน
นางสาวธาริณี  สิงห์คำ
นางสาวนาลี นพสิทธิ์
ครู คศ.1 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครู คศ.1
 
 
 
นางยุวดี กลิ่นสุด
นางสาวไพรัตน์ บุญเพ็ง นางสาวณัฐฐา ศรีเสวก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ