องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
นางสาวพัชรีภรณ์ กันศัสตราชัยศรี   นายกรวิทย์ นิลวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   คนงาน