องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
กองช่าง

 
นายสุทัศน์ ฮกเทียน
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
  นายชนม์สมภรณ์ พิศุทธิพงศ์  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 
 

นางสาวปรมาภรณ์ ทองสนธิ นายบรรเจิด เสงี่ยมจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา

 
 
   นายไรวินทร์ มีเดชา นางสาวจิรววฒ์ พูนผล
นางภาวิณี ทองยิ่ง
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
 นางสาวอาภากร  ต.หิรัญญากร   นางสาวสุดารัตน์  คำสี
   ผู้ช่วยนายช่างโยธา      พนักงานจ้างเหมาบริการ