องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 หลังๆ ละ 40,000 บาท และได้รับการสนับสนุนแรงงาน
ในการซ่อมแซมบ้าน
นำโดยท่านนายกมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
รวมไปถึงฝ่ายปกครองอำเภอบ้านโพธิ์ ซึ่งนำโดยท่านนายอำเภอบ้านโพธิ์
ที่ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน
และคณะจิตอาสาพระราชทานมาช่วยซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11
2023-09-04
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-30