องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567


     วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก พร้อมหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสิบเอ็ดศอก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพผู้สูงอายุตำบลสิบเอ็ดศอก โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เข้าร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเพื่อจัดทำแผนการเงิน และอนุมัติแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมจัดทำแผนสุขภาพ และอนุมัติแผนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 

2024-05-15
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-26
2024-03-21
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19