องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานการดำเนินงานโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566


ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก จะดำเนินการโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาด เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ นั้น

ในวันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 นำโดย นายอภิสิทธิ์ คูเจริญไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ร่วมกับ สมาชิก อบต.สิบเอ็ดศอก , ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการทำความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณถนนสัญจรในพื้นที่ และริมทางเดิน ตาม โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566 

2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11