ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กันยายน 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.236.16.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,029,946

สายตรงผู้บริหาร

099-8979153
สายตรงนายก

068-6154536
สายตรงปลัด


  หน้าแรก     นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

                               

การบริหารงานและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก   มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์  โครงสร้างพื้นฐานมาก่อน  เกษตรกรเป็นสุข  พัฒนาองค์กร  นำพาการเรียนรู้  ประชาชนมีส่วนร่วม  เป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวม  โดยได้ประกาศให้ทราบทั่วกันเมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ตามนโยบายการบริหารที่ให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคง  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  เป็นธรรมโปร่งใส  ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ให้เป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายทั้งหมด    ด้าน  คือ  ๑)  พัฒนาเมืองน่าอยู่   ๒)  พัฒนาการศึกษา  ๓)  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ๔)  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการชุมชน  ๕)  พัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม  ๖)  นโยบายด้านการกีฬา  (๗)  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร   อย่างเช่น

 

(๑) นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งการก่อสร้าง การปรับปรุงถนน สะพาน และทางเท้าให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการจัดหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง   ซึ่งจะสามารถเอื้อต่อการดำเนินนโยบายด้านอื่น ๆ เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

๑)      มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการมุ่งเน้นสร้างเสริมความสะอาด  และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยการปรับปรุง บูรณะ พัฒนา ถนน สะพานให้สามารถใช้

๒)     ส่งเสริมให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชนและประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม

๓)     พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับให้ประชาชนได้ อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม

 

(๒) นโยบายด้านพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการชุมชน

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑)      ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ โดยจัดหลักสูตรอบรมส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน

๒)     ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัวและส่งเสริมการรวมตัวรวมกลุ่มเพื่อดำเนินโครงการเศรษฐกิจระดับชุมชน ได้แก่ การทำข้อตกลงกับ ม.ราชภัฎฯ โครงการส่งเสริมสุขภาวะตำบล  เน้นใหัประชาชนทุกหมู่ดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ   และผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

๓)     ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่น การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน   เป็นต้น

๔)     ให้การสงเคราะห์ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง

๕)     ส่งเสริมการสาธารณสุขและการอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว

๖)      สนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภทด้วยการประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง

๗)     ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก และอื่น ๆ

๘)     ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท และทุกระดับ ให้มีมาตรฐานและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา

๙)      ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงรากฐานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป

๑๐)  พัฒนาระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมเด็กโดย   การส่งเสริม สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาภายในตำบล

               

(๓) นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องและตรงตามความต้องการของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ปลูกจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมายเสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ   ดังนี้

๑)      จะส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบลสิบเอ็ดศอก

๒)     เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม โดยการเร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงาน และลูกจ้างให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและการบริการประชาชน

๓)     นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก   เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับความเจริญของบ้านเมือง รวมทั้งทบทวนระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการประเมินผลที่เป็น

๔)     มุ่งพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้   ความก้าวหน้าในวิทยาการ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

๕)     เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้   และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบบประชาธิปไตย ตั้งแต่กระบวนการ  ร่วมคิด   ร่วมทำ ร่วม

๖)      สนับสนุนการจัดตั้ง   และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างของประชาคมหมู่บ้านตำบล ให้เป็นปัจจุบัน   และมีความเข้มแข็งเน้นทำความเข้าใจในการบริหารเพื่อให้สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                                                                ฯลฯ

 


ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบสภา
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
72/8 หมู่2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-588692   Fax :