องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ รอบในสนามกีฬา ม.5 บ้านหนองแบน[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 0]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 0]
 
  ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนและจตุปัยจัยเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายให้กับทางวัดในพื้นที่ ตำบลสิบเอ็ดศอก[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 10]
 
  การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 5]
 
  การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 6]
 
  การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกร่วมต่อต้านการทุจริต[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 0]
 
  การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านโพธิ์[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการการบริหารจัดการขยะ (Zero Waste Managemaent) ระดับครัวเรือนและชุมชน[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 5]
 
  ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 3 ให้มาอยู่แนวเดียวกับถนนสาธารณะเส้นสามกอ - โคกพนมดี[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 1]
 
  ทำความสะอาด big cleaning ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2/2564 ของ ร.ร.วัดสามกอ[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 0]
 

หน้า 1|2|3|4