องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 

8  ส.ค. 2565 จ้างโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ ๕ จำนวน ๑๐ จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลิม เกิดปรางค์ หมู่ ๓ ถนนแยกจากถนนสายสามกอ - โคกพนมดีถึงบริเวณบ้านนายเฉลิม เกิดปรางค์ (ต่อเติม) กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ แยกจากถนนดอนควายโทน-ท่าข้าม ถึงบริเวณบ้านนายมณี คำสี สภาพเดิม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร ก่อสร้างใหม่ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565 จ้างโครงการกำจัดวัชพืช โดยจ้างเหมาแบ็คโฮขุดลอกวัชพืชบริเวณคลองชลประทาน ซอย ๕ หมู่ ๑ และคลองริมถนนสายวัดพนมพนาวาส หมู่ ๑ - ๔ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ) ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565 จ้างเหมาบริการอื่นในตำแหน่ง พนักงานผลิตจัดเก็บและซ่อมแซมประปาภายในตำบลสิบเอ็ดศอก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565 จ้างเหมาพนักงานไฟฟ้าปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น และ ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามกอ - โคกพนมดี ซอย ๒ หมู่ ๒ , ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามกอ - โคกพนมดี ซอย ๓ หมู่ ๒ และ โครงการยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกดอนควายโทน บ้านนางเหรียญ วงษ์พยัคฆ์ หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565 จ้างเหมาทำระบบเว็บไซต์สำหรับ อบต.สิบเอ็ดศอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๔ รายการ