องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 

25  พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๒๕๔๖ ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกจากถนนสามกอ - โคกพนมดี ถึงบริเวณบ้านนายประยูร ทองภู่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหน้าบ้าน ตำบลสิบเอ็ดศอก ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลกำหนด พร้อมป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ต.ค. 2565 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 31 คน ๆ ละ 21 บาท จำนวน 18 วันทำการ (3-31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาล 3 ขวบ วัดประชาบำรุงกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 27 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 18 วันทำการ (3 - 31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 จ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ ๑ ถนนสายเข้าหมู่บ้านหนองตับปอ โดยใช้เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๖ เมตร ตอกเป็นเข็มพืด จำนวน ๑ จุด ระยะทางยาว ๒๕ เมตร พร้อมถมทรายถมและลูกรัง ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ ๔ บริเวณบ้านนายธีระ ทองแก้ว โดยใช้เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๖ เมตร ตอกเป็นเข็มพืด ยาว ๕๐ เมตร พร้อมถมทรายถมและลูกรัง ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 จ้างโครงการวางท่อ คสล. บริเวณบ้านนายจำรัส ทองอ่วม หมู่ ๑ พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ โดยวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. ยาว ๘ ท่อน พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ และคืนผิวจราจร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ ๑, หมู่ ๓, หมู่ ๔ จำนวน ๑๙ จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ ๑, หมู่ ๓, หมู่ ๔ จำนวน ๒๒ จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมตัวเดนน้ำทิ้ง หมู่ ๔ , หมู่ ๕ บ้านหนองแบน และเปลี่ยนท่อภายในประปา หมู่ ๕ บ้านหนองแบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565 จ้างปรับปรุงอาคารระบบประปา หมู่ ๕ บ้านหนองแบน โดยติดตั้งประตูระบายน้ำ (บานระบายเหล็กพวงมาลัยมือหมุนเปิด-ปิด) ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บาน ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างประตูปิด - เปิดน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณสะพานสามกอ ขนาด ๑.๘๐X๑.๘๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา โดยการซ่อมมอเตอร์พันใหม่ + ลูกปืน จำนวน ๒ ลูก และ คาปาซิเตอร์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๑๘ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในงานประปา จำนวน ๒๔ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๔๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง