องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน


ตามหนังสือที่ ฉช 0532.1/101 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในโรงเรียน ขอให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เข้าดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนวันเปิดภาคเรียน นั้น

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนวันเปิดเรียน เรียบร้อยแล้วผลการปฏิบัติตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

2023-05-24
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-02
2023-04-20
2023-04-11
2023-03-08
2023-03-08
2023-02-17
2023-02-09