องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินการพ่นหมอกควันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก


ตามหนังสือที่ ฉช 0532.1/101 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในโรงเรียน ขอให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เข้าดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนวันเปิดภาคเรียน นั้น

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนวันเปิดเรียนเรียบร้อยแล้วผลการปฏิบัติตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

2023-05-24
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-02
2023-04-20
2023-04-11
2023-03-08
2023-03-08
2023-02-17
2023-02-09