องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 17]
 
  รายงานผลการดำเนินการพ่นหมอกควันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก [วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองลำหวายลิง จุดเริ่มต้นจากบ้านนายนม เผือกขวัญนาค ถึงบ้านนายประมวล เกิดสาย หมู่ 3 บ้านหนองหน้าบ้าน[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการ สานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ประจำปี 2566[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 41]
 
  การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน [วันที่ 2023-02-17][ผู้อ่าน 40]
 
  รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่ติดตามและประเมินการบ้านนายนุกูล คำสี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 62]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย-จิต แก่ผู้สูงอายุตำบลสิบเอ็ดศอก[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 24]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7