ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กันยายน 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.236.16.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,030,105

สายตรงผู้บริหาร

099-8979153
สายตรงนายก

068-6154536
สายตรงปลัด


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยความพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานปศุสัตว์
สำนักงานสหกรณ์
สำนักงานพาณิชย์
สำนักงานเกษตรฉะเชิงเทรา
สำนักงานพลังงานฉะเชิงเทรา
สำนักงาน คปภ.
สำนักงานขนส่งฉะเชิงเทรา
สำนักงาน กศน.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุข
สำนักงานป้องกัน ฯ
สายตรงผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถิติการให้บริการ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เมนูทางขวา
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
สภาพทั่วไป
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านอื่นๆ
วิสัยทัศน์การพัฒนา
คู่มือประชาชน
Social Network
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภาอบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
โครงสร้างส่วนราชการ
กองสาธารณสุขฯ
ม.1 ขนมจีนบ้านสิบเอ็ดศอก
ม.2 การปลูกผักไฮโดโพนิคส์
ม.3 จักสานกรงนก
ม.4 กลุ่มเย็บจักร...
ม.5 การเลี้ยงกบคอนโด
กลุ่มจักรสานเข่งปลาทู
กลุ่มดอกไม้จันทน์
กลุ่มคนมีน้ำยา
กลุ่มปลูกผักสวนครัว
กลุ่ม SML (เตาเผาถ่าน)
กลุ่มผู้เลี้ยงปลา
กลุ่มทำนา
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
ภาษีป้าย
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
รายงานการคลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการปฎิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
อื่นๆ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
แผนพัฒนาบุคลากร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎระเบียบงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
การพัฒนาองค์ความรู้
LPA
การพัฒนาองค์ความรู้ KM
ควบคุมภายใน
ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
เอกสารเผยแพร่ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง บริหารงานบุคคล
ประกาศ บริหารงานบุคคล
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
รายงานผลการฝึกอบรม
ประกาศหลักเกณฑ์จริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบุรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขัญกำลังใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แผนป้องกันการทุจริต2562-2564
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
รายงานการประชุมสภา อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563
การประชาคม
ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินการทุจริต ประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.สิบเอ็ดศอก
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน อบต.สิบเอ็ดศอก

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบสภา
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
72/8 หมู่2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-588692   Fax :