ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กันยายน 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.236.16.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,029,820

สายตรงผู้บริหาร

099-8979153
สายตรงนายก

068-6154536
สายตรงปลัด


  หน้าแรก     เบี้ยความพิการ 

เบี้ยความพิการ
เบี้ยความพิการ  
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอำนาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียน : ผู้ยื่นคำขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวข้องกับคนพิการที่ขอขึ้นทะเบียนโดยเป็น
บิดา-มารดา
บุตร
สามี-ภรรยา
พี่-น้อง
ผู้ดูแลคนพิากร
อื่นๆ

ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ
  1) ชื่อ-นามสกุล *
  2) เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ *
  3) ที่อยู่ *
  4) เบอร์โทรศัพท์ *

ข้อมูลคนพิการ
  1) ชื่อ-สกุล *
  2) วันเดือนปีเกิด *
  3) อายุ *
  4) สัญชาติ *
  5) ที่่อยู่ *
  6) เบอร์โทรศัพท์ *

ประเภทความพิการ
ความพิการทางการมองเห็น
ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก
พิการทางสติปัญญา
พิการทางการเรียนรู้

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
อื่นๆ

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้
  1) ชื่อ-สกุล *

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ
เคยได้รับ (ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่)
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้รับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
อื่นๆ

ข้อมูลอาชีพและรายได้
  1) มีอาชีพ (ระบุ) *
  2) รายได้ต่อเดือน *
  3) มีคความประสงค์รับการฝึกอาชีพ *

วันออกบัตร-วันบัตรหมดอายุ
  1) วันออกบัตร *
  2) วันบัตรหมดอายุ *

ช่องทางการรับเงินเบี้ยความพิการ
รับเงินสดด้วยตนเอง
รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

กรณีประสงค์รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณากรอกรายละเอียด
  1) ธนาคาร *
  2) สาขา *
  3) เลขที่บัญชี *

เอกสารแนบประกอบคำขอ
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
หนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯ แทน)

ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐและข้อความดังกว่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความและเอกสารที่ยื่นเรื่องนี้เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ดำเนินการตามกฏหมาย
รับรอง
ไม่รับรอง

ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอ
  1) ชื่อ-สกุล *

หมายเหตุ

ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ สามารถยื่นเอกสารประกอบคำขอออนไลน์ได้ที่ sibaidsok6@gmai.com  หรือทางโทรสารหมายเลข 038-587-620


    รหัสลับ   
    กรอกรหัสลับ   

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบสภา
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
72/8 หมู่2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-588692   Fax :