ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กันยายน 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.236.16.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,029,606

สายตรงผู้บริหาร

099-8979153
สายตรงนายก

068-6154536
สายตรงปลัด


  หน้าแรก     เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ข้อมูลผู้สูงอายุ
  1) ชื่อ-สกุล (ระบุ นาย,นาง,นางสาว หรือ อื่นๆ) *
  2) วันเดือนปีเกิด *
  3) อายุ (ปี) *
  4) สัญชาติ *
  5) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
  6) หมายเลขโทรศัพท์ *
  7) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
  8) สถานภาพ *
  9) รายได้ต่อเดือน *
  10) อาชีพ *

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่เมื่อวันที่...
อื่นๆ

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
รับเงินสดด้วยตนเอง
รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
ทะเบียนบ้าน
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ บำเน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
รับรอง
ไม่รับรอง

ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนกลางภาครัฐทุกปีและอนุญาตตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตทุกเดือนกับสำนักทะเบียนราษฎร
ยินยอม
ไม่ยินยอม

ลงชื่อ
  1) ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอ *

หมายเหตุ

ผู้ประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถยื่นเอกสารประกอบคำขอออนไลน์ได้ที่ sibaidsok6@gmail.com  หรือทางโทรสารหมายเลข 038-587620


    รหัสลับ   
    กรอกรหัสลับ   

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบสภา
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
72/8 หมู่2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-588692   Fax :