องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการการบริหารจัดการขยะ (Zero Waste Managemaent) ระดับครัวเรือนและชุมชน


วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการขยะ (Zero Waste Managemaent) ระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะในชุมชน โดยมีผู้บริหารอบต. สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
2022-08-04
2022-08-01
2022-07-12
2022-07-07
2022-06-20
2022-06-02
2022-06-02
2022-03-28
2022-03-25
2022-03-24